Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z naszego serwisu.

Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Regulamin „PROGRAMU ONELOOP”

 1. PRZEDMIOT REGULACJI

  1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi „PROGRAM ONELOOP” oferowanej przez OneLoop Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

  2. Regulamin określa między innymi:

   a) rodzaj, zakres oraz warunki udostępniania i świadczenia usługi świadczonej przez OneLoop Spółkę Akcyjną;

   b) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi;

   c) tryb postępowania reklamacyjnego.

 • DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się poniższe definicje:

  Akceptant - podmiot przyjmujący zapłatę za towary lub usługi poprzez akceptowanie Transakcji przy wykorzystaniu Terminala;

  Aplikacja – aplikacja mobilna ONELOOP, która jest udostępnianym Uczestnikom przez ONELOOP oprogramowaniem składającym się na System i która po zaakceptowaniu warunków licencyjnych umożliwia zapoznanie się z udostępnianymi w ramach Usługi ofertami Partnerów lub korzystanie z tych ofert;

  Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce;

  Karta korzyści - każdy instrument elektroniczny instrument płatniczy bądź dokument uprawniający do uzyskania korzyści oferowanych Uczestnikom przez Partnerów w ramach Usługi; w szczególnym wypadku Karta korzyści może mieć funkcjonalność Karty płatniczej;

  Karta płatnicza - karta płatnicza w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych;

  ONELOOP - OneLoop Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1 (kod pocztowy: 00-640), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883529, posiadająca REGON 363692028 oraz NIP 7010546081, która jest usługodawcą świadczącym Usługę na rzecz Uczestników

  Partner - podmiot, z którym ONELOOP zawarła umowę, na podstawie której Partner uzyskał możliwość oferowania Uczestnikom zakupu towarów lub usług na preferencyjnych warunkach zastrzeżonych wyłącznie dla Uczestników;

  Serwis - Zespół powiązanych stron internetowych dostępnych pod adresem www.oneloop.pl obsługiwanych z wykorzystaniem Systemu i/lub Aplikacji, umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z warunkami udostępniania i świadczenia Usługi, korzystanie z Usługi oraz składanie przez Klientów oświadczeń woli oraz dyspozycji związanych z Usługą;

  System - oprogramowanie komputerowe oraz infrastruktura wykorzystywana przez ONELOOP na potrzeby związane z udostępnianiem Usługi;

  Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca posiadaczem Karty korzyści, która zawarła z ONELOOP umowę o korzystanie z Usługi;

  Usługa/Program ONELOOP - usługa oferowana przez ONELOOP we współpracy z Partnerami polegająca na udostępnianiu Uczestnikom, z wykorzystaniem Systemu i Aplikacji ofert zakupu towarów lub usług na preferencyjnych warunkach proponowanych Uczestnikom w ramach kierowanego do nich programu korzyści;

  Terminal - urządzenie lub aplikacja wykorzystywane przez Akceptantów do akceptacji Transakcji oraz wykonywania czynności związanych ze świadczeniem Usługi;

  Transakcja - operacja finansowa na kwotę nie niższą niż 5 groszy realizowana w przez Uczestnika z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych, która jest inicjowana u Akceptanta przez Uczestnika współpracującego z ONELOOP w ramach Usługi.

 • ZASADY UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

  1. Informacje o ofertach dedykowanych Uczestnikowi mogą być udostępniane poprzez Aplikację, Serwis, Terminale oraz inne kanały komunikacji. Wybór ofert dedykowanych Uczestnikowi komunikowanych Uczestnikowi przy wykorzystaniu Terminala odbywa się przy wykorzystaniu algorytmu funkcjonującego w ramach Systemu.

  2. Usługa jest udostępniana przez ONELOOP drogą elektroniczną w ograniczeniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Zarejestrowany Uczestnik przy wykorzystaniu Karty korzyści w Serwisie może zlecić ONELOOP:

   a) wybór dedykowanych dla Uczestnika ofert zakupu towarów lub usług udostępnianych przez Partnerów Uczestnikom na preferencyjnych warunkach i/lub

   b) wykonanie czynności technicznych niezbędnych dla zrealizowania przez Uczestnika za pośrednictwem uprawnionej instytucji płatności zainicjowanej przez Uczestnika, o ile Uczestnik może korzystać z takiej funkcjonalności na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który wydał Kartę korzyści.

 • ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

  1. Usługa jest udostępniana Uczestnikowi po zawarciu umowy o udostępnienie Usługi. Umowa o udostępnienie Usługi zawierana jest poprzez rejestrację wstępną w Programie, która może zostać zrealizowana w szczególności przy wykorzystaniu:

    a) Terminala;

    b) Aplikacji;

    c) Serwisu.

  2. Rejestracja wstępna w Terminalu dokonywana jest poprzez wprowadzenie do Terminala numeru telefonu komórkowego Uczestnika. Dokonując rejestracji wstępnej, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego numeru telefonu przez ONELOOP w celach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym na wykorzystywanie jego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego i wysyłania informacji handlowych, w zakresie obejmującym numer telefonu.

  3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji udostępnianej Uczestnikom jest możliwe po rejestracji rozszerzonej Uczestnika w Programie. Dla dokonania rejestracji rozszerzonej wymagane jest podanie przez Uczestnika w Serwisie lub Aplikacji danych określonych w formularzu rejestracyjnym oraz aktywowania przez Uczestnika Usługi poprzez link rejestracyjny przesłany przez ONELOOP na adres wskazany przez Uczestnika (dla Serwisu) lub poprzez hasło przesłane za pomocą sms (w przypadku aktywacji w Aplikacji) oraz zarejestrowania się w Serwisie lub Aplikacji przy wykorzystaniu przesłanego przez ONELOOP loginu i hasła (dla Serwisu) lub hasła (dla Aplikacji). Uczestnik zobowiązany jest do zmiany haseł przy pierwszym logowaniu do Serwisu lub Aplikacji po zarejestrowaniu. Rejestracja rozszerzona następuje po złożeniu przez Uczestnika w Serwisie lub Aplikacji oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu wymaganej przez stosowane uregulowania prawne zgody umożliwiającej ONELOOP wykonanie zobowiązań wobec Uczestnika wynikających z umowy o udostępnienie Usługi w zakresie informowania Uczestnika o ofertach kierowanych do Uczestników w ramach Programu na adres poczty elektronicznej udostępniony OneLoop przez Uczestnika przy rejestracji do Programu oraz przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych Uczestnika.

  4. Uczestnik po dokonaniu rejestracji rozszerzonej może przy wykorzystaniu Serwisu złożyć dyspozycję profilowania podając dane umożliwiające bardziej efektywną selekcję proponowanych Uczestnikowi ofert Partnerów w zakresie przewidzianym w Serwisie.

  5. Umowa o udostępnienie Usługi rozwiązuje się:

    a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Usługi;

    b) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia adres e-mail Uczestnika oświadczenia ONELOOP o zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Uczestnika.

  6. Umowa o udostępnienie Usługi rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym z chwilą doręczenia przez ONELOOP Uczestnikowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w przypadku, jeżeli wobec Uczestnika korzystającego z usługi udostępnionej w ramach Umowy stwierdzono nieuprawnione posługiwanie się instrumentem płatniczym lub Kartą korzyści lub Uczestnik dokonał oszustwa lub popełnił przestępstwo na szkodę ONELOOP, Partnera lub innego uczestnika.

  7. Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów ma prawo odstąpienia od umowy o udostępnienie Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w przepisach określających zasady odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta.

  8. Uczestnik zawierający umowę o udostępnienie Usługi przesyłający poprzez Serwis formularz rejestracyjny zobowiązany jest podać rzeczywiste i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Uczestnika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec Uczestnika sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.

 • ZASADY UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

  1. Usługa jest udostępniana przez ONELOOP drogą elektroniczną w ograniczeniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przy wykorzystaniu Terminali.

  2. Uczestnik wykonując po zawarciu umowy o udostępnienie Usługi Transakcje przy wykorzystaniu Karty korzyści zgłoszonej przez Uczestnika w Serwisie zleca ONELOOP:

    a) przetwarzanie danych dotyczących Transakcji wykonanych przy użyciu tej Karty korzyści w celu dokonania przez ONELOOP wyboru dedykowanych dla Uczestnika ofert zakupu towarów lub usług udostępnianych przez Partnerów Uczestnikom na preferencyjnych warunkach lub

    b) wykonanie innych czynności związanych z Usługą, w tym czynności niezbędnych dla poinformowania Uczestnika o ofertach oraz czynności technicznych umożliwiających zleconą przez Uczestnika zapłatę za towary lub usługi realizowaną przez uprawnioną instytucję płatniczą z wykorzystaniem uprawnień przysługujących Uczestnikowi w związku z przystąpieniem do Programu ONELOOP lub programów korzyści prowadzonych przez podmioty współpracujące z ONELOOP.

  3. Informacje o ofertach dedykowanych Uczestnikowi mogą być udostępniane poprzez Aplikację, Serwis, Terminale oraz inne kanały komunikacji. Wybór ofert dedykowanych Uczestnikowi komunikowanych Uczestnikowi przy wykorzystaniu Terminala odbywa się przy wykorzystaniu algorytmu funkcjonującego w ramach Systemu.

  4. Oferty dedykowane Uczestnikowi przesyłane są przez ONELOOP przy wykorzystaniu Systemu poprzez Serwis lub Aplikację. ONELOOP przesyłając Uczestnikowi oferty może wykorzystywać dane geolokalizacyjne Uczestnika pozyskiwane poprzez Aplikację albo pozyskane od Akceptanta przyjmującego Transakcję inicjowaną przez Uczestnika przy wykorzystaniu Karty korzyści lub innego instrumentu płatniczego.

 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Aplikacji wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu, w tym przeglądarki internetowej w aktualnych wersjach lub Aplikacji.

  2. Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania z Usługi.

  3. Uczestnik ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet na potrzeby związane z Usług według taryf dostawców, z których usług korzysta.

  4. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

  5. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestnika prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

  6. Oneloop wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane na urządzeniu końcowym Uczestnika, które urządzenia wykorzystywane przez Oneloop mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Oneloop wykorzystuje informacje zapisane w wewnętrznych i zewnętrznych plikach typu cookies w celach:

    a) umożliwienia działania podstawowych funkcji Serwisu, w tym zapamiętywania i utrzymania sesji Uczestnika;

    b) podniesienia efektywności działania Serwisu oraz dopasowania go do potrzeb Uczestników;

    c) tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu.

  7. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Oneloop w celach kreślonych w pkt 6.6. powyżej.

  8. Uczestnik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała i zapamiętywała plików cookies. Takie ustawienie może jednakże znacznie utrudnić korzystanie z Serwisu. 

 • PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. OneLoop jako administrator danych osobowych Uczestników przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Obowiązki informacyjne określone w art. 12-14 tego Rozporządzenia ONELOOP wykonuje poprzez podanie szczegółowych informacji na stronie www.oneloop.pl w zakładce Polityka prywatności zaś podstawowe informacje w tym zakresie Uczestnik otrzymuje w momencie podania danych osobowych w elektronicznych kanałach komunikacji oraz w aplikacji mobilnej ONELOOP.

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia Usługi. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną e-mail na adres reklamacje@oneloop.pl lub w formie pisemnej na adres OneLoop S.A., ul. Mokotowska 1, piętro X, 00-640 Warszawa.

  2. ONELOOP może zwrócić się z prośbą do Uczestnika o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.

  3. ONELOOP udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 Dni roboczych.

  4. Usługa świadczona przez ONELOOP jest usługą udostępnienia rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających przesyłanie dedykowanych Uczestnikowi ofert przygotowanych przez Partnerów. Podmiotami odpowiedzialnymi wobec Uczestnika za wykonanie zobowiązań wynikających z ofert udostępnionych w ramach Usługi Uczestnikowi są Partnerzy, którzy wystosowali te oferty.

  5. Uczestnik ma możliwość korzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową jeżeli uprawnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 • WARUNKI LICENCYJNE APLIKACJI

  1. Akceptacja warunków licencyjnych Aplikacji następuje poprzez zainstalowanie Aplikacji przez Uczestnika. Użytkownik, który pobiera z sieci, instaluje, kopiuje, uzyskuje dostęp lub poprzez inne czynności zmierzające do skorzystania z Aplikacji, staje się podmiotem korzystającym z Aplikacji na podstawie licencji udzielanej przez Oneloop i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków licencyjnych.

  2. Oneloop może dokonywać jednostronnie aktualizacji Aplikacji, co może wymagać od Uczestnika zainstalowania dostępnej aktualizacji. Oneloop zastrzega, że w każdym czasie może zaprzestać aktualizacji Aplikacji.

  3. Oneloop nie gwarantuje, że Aplikacja spełni jakiekolwiek wymagania Uczestnika, jak również, że jego działanie będzie zawsze niezawodne we wszystkich środowiskach instalacyjnych oraz, że będzie współdziałało ze wszelkimi innymi programami komputerowymi.

  4. Odpowiedzialność Oneloop z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Aplikacji jest wyłączona. Oneloop ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej powstałe z przyczyn tkwiących w Aplikacji i na skutek używania Aplikacji, z tym, że wysokość odszkodowania ograniczona jest do rzeczywistych oraz udokumentowanych strat i nie obejmuje utraconych korzyści.

  5. Licencja wygasa z chwilą utraty uprawnień do licencjonowania Aplikacji przez Oneloop, o czym Oneloop informuje Uczestników poprzez Serwis lub w inny sposób.

  6. Oneloop może przenieść całość bądź część uprawnień wynikających z niniejszego dokumentu na podmioty trzecie w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące uregulowania prawne.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wskazywać na ryzyko popełnienia przestępstwa przy wykorzystaniu Karty korzyści używanej przez Uczestnika, Uczestnik zawiadamia o tych okolicznościach wydawcę instrumentu płatniczego lub właściwe organy ścigania.

  2. Regulamin udostępniony jest Uczestnikowi nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik. Ponadto Regulamin jest dostępny u Akceptanta współpracującego z ONELOOP w ramach Usługi.

  3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.

  4. ONELOOP jest uprawniona do zmiany Regulaminu. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia o zmianie w serwisie internetowym www.oneloop.pl .

  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Partnerzy strategiczni

  • Six Payment Services

  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  OneLoop Sp. z o.o. 2021.

  Projekt i wykonanie Pracownia Kreatywna